Молитвы о восстановлении мира и о святой Руси

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Киево-Печерская»

Акафист всем святым преподобным Киево-Печерским

Молитва о мире (Свято-Успенская Почаевская лавра)

Молитва ко Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу о покаянии и мире во время войны

 

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Моли́тва о возстановле́нии ми́ра.

Влады́ко Многоми́лостиве Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, святы́х Новому́чеников и испове́дников Це́ркви на́шея, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия, Ки́ево-Пече́рских чудотво́рцев, Се́ргия, игу́мена Ра́донежскаго, И́ова Поча́евскаго, Серафи́ма Саро́вскаго и все́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу о Це́ркви и о все́х лю́дех Твои́х.

От еди́ныя купе́ли Креще́ния, е́же при святе́м кня́зе Влади́мире, мы́, ча́да Твоя́, благода́ть восприя́хом, – ду́х братолю́бия и ми́ра в сердца́х на́ших наве́ки утверди́!

Иноплеме́нным же язы́ком, бра́ни хотя́щим и на Святу́ю Ру́сь ополча́ющимся, – запрети́ и за́мыслы и́х ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви, во́инов – в за́поведех Твои́х утверди́, лише́нныя кро́ва – в до́мы введи́, а́лчущия – напита́й, неду́гующая и стра́ждущая – укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим – наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь, на бра́ни убие́нным – проще́ние грехо́в и блаже́нное упокое́ние сотвори́.

Испо́лни на́с я́же в Тя́ ве́ры, наде́жды и любве́, я́ко да во все́х страна́х на́ших еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Го́споду и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, Пресвяты́м Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о свято́й Руси́

Го́споди Бо́же си́л, Бо́же спасе́ния на́шего, при́зри в ми́лости на смире́нныя рабы́ Твоя́, услы́ши и поми́луй на́с: се́ бо бра́ни хотя́щия ополчи́шася на Святу́ю Ру́сь, ча́юще раздели́ти и погуби́ти еди́ный наро́д ея́.

Восста́ни, Бо́же, в по́мощь лю́дем Твои́м и пода́ждь на́м си́лою Твое́ю побе́ду.

Ве́рным ча́дам Твои́м, о еди́нстве Ру́сския Це́ркви ревну́ющим, поспе́шествуй, в ду́хе братолю́бия укрепи́ и́х и от бе́д изба́ви. Запрети́ раздира́ющим во омраче́нии умо́в и ожесточе́нии серде́ц ри́зу Твою́ я́же е́сть Це́рковь Жива́го Бо́га, и за́мыслы и́х ниспрове́ргни.

Благода́тию Твое́ю вла́сти предержа́щия ко вся́кому бла́гу наста́ви и му́дростию обогати́!

Во́ины и вся́ защи́тники Оте́чества на́шего в за́поведех Твои́х утверди́, кре́пость ду́ха и́м низпосли́, от сме́рти, ра́н и плене́ния сохрани́!

Лише́нныя кро́ва и в изгна́нии су́щия в до́мы введи́, а́лчущия напита́й, неду́гующия и стра́ждущия укрепи́ и исцели́, в смяте́нии и печа́ли су́щим наде́жду благу́ю и утеше́ние пода́ждь!

Все́м же во дни́ сия́ убие́нным и от ра́н и боле́зней сконча́вшимся проще́ние грехо́в да́руй и блаже́нное упокое́ние сотвори́!

Испо́лни на́с я́же в Тя́ ве́ры, наде́жды и любве́, возста́ви па́ки во все́х страна́х Свято́й Руси́ ми́р и единомы́слие, дру́г ко дру́гу любо́вь обнови́ в лю́дях Твои́х, я́ко да еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем испове́мыся Тебе́, Еди́ному Бо́гу в Тро́ице сла́вимому. Ты́ бо еси́ заступле́ние, и побе́да, и спасе́ние упова́ющим на Тя́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва о прекраще́нии междоусо́бныя бра́ни на Боже́ственной литурги́и по сугу́бей ектении́ что́мая

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, при́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на ско́рбь и многоболе́зненный во́пль ча́д Твои́х, в земли́ украи́нстей су́щих.

Изба́ви лю́ди Твоя́ от междоусо́бныя бра́ни, утоли́ кровопроли́тия, отврати́ належа́щия беды́. Лише́нныя кро́ва введи́ в до́мы, а́лчущия напита́й, пла́чущия уте́ши, разделе́нныя совокупи́.

Не оста́ви ста́до Свое́, от сро́дник свои́х во озлобле́нии су́щих, ума́литися, но ско́рое примире́ние я́ко ще́др да́руй. Ожесточе́нных сердца́ умягчи́ и к Твоему́ позна́нию обрати́. Ми́р Це́ркви Твое́й и ве́рным ча́дам ея́ пода́ждь, да еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вим Тя́, Го́спода и Спаси́теля на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мл҃тва ѡ҆ возстановле́нїи ми́ра.

Влⷣко многомлⷭ҇тиве гдⷭ҇и, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ, мл҃твами всепречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы марі́и, ст҃ы́хъ равноапⷭ҇льныхъ вели́кагѡ кнѧ́зѧ влади́мїра и҆ вели́кїѧ кнѧги́ни ѻ҆́льги, ст҃ы́хъ новомч҃никѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ цр҃кви на́шеѧ, прпⷣбныхъ и҆ бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа, кі́ево_пече́рскихъ чꙋдотво́рцєвъ, се́ргїа, и҆гꙋ́мена ра́донежскагѡ, і҆́ѡва поча́евскагѡ, серафі́ма саро́вскагѡ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, бл҃гопрїѧ́тнꙋ сотворѝ мл҃твꙋ на́шꙋ ѡ҆ цр҃кви и҆ ѡ҆ всѣ́хъ лю́дехъ твои́хъ.

Ѿ є҆ди́ныѧ кꙋпѣ́ли креще́нїѧ, є҆́же при ст҃ѣ́мъ кн҃зѣ влади́мїре, мы̀, ча̑да твоѧ̑, бл҃года́ть воспрїѧ́хомъ, дх҃ъ братолю́бїѧ и҆ ми́ра въ сердца́хъ на́шихъ навѣ́ки ᲂу҆твердѝ!

И҆ноплеме́ннымъ же ꙗ҆зы́кѡмъ, бра́ни хотѧ́щымъ и҆ на ст҃ꙋ́ю рꙋ́сь ѡ҆полча́ющымсѧ, запретѝ и҆ за́мыслы и҆́хъ ниспрове́ргни.

Бл҃года́тїю твое́ю вла́сти предержа́щыѧ ко всѧ́комꙋ бла́гꙋ наста́ви, во́инѡвъ въ за́повѣдехъ твои́хъ ᲂу҆твердѝ, лишє́нныѧ кро́ва въ до́мы введѝ, а҆́лчꙋщыѧ напита́й, недꙋ̑гꙋющаѧ и҆ стра̑ждꙋщаѧ ᲂу҆крѣпѝ и҆ и҆сцѣлѝ, въ смѧте́нїи и҆ печа́ли сꙋ́щимъ наде́ждꙋ бл҃гꙋ́ю и҆ ᲂу҆тѣше́нїе пода́ждь, на бра́ни ᲂу҆бїє́ннымъ проще́нїе грѣхѡ́въ и҆ блаже́нное ᲂу҆покое́нїе сотворѝ. И҆спо́лни на́съ ꙗ҆̀же въ тѧ̀ вѣ́ры, наде́жды и҆ любвѐ, ꙗ҆́кѡ да во всѣ́хъ страна́хъ на́шихъ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ и҆ є҆ди́нѣмъ се́рдцемъ и҆сповѣ́мысѧ тебѣ̀, гдⷭ҇ꙋ и҆ сп҃си́телю на́шемꙋ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, прест҃ы́мъ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва ѡ҆ прекраще́нїи междоꙋсо́бныѧ бра́ни, на бж҃е́ственной лїтꙋргі́и по сꙋгꙋ́бѣй є҆ктенїѝ что́маѧ.

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, при́зри млⷭ҇тивнымъ твои́мъ ѻ҆́комъ на ско́рбь и҆ многоболѣ́зненный во́пль ча̑дъ твои́хъ, въ землѝ ᲂу҆краи́нстѣй сꙋ́щихъ.

И҆зба́ви лю́ди твоѧ̑ ѿ междоꙋсо́бныѧ бра́ни, ᲂу҆толѝ кровопроли̑тїѧ, ѿвратѝ належа́щыѧ бѣды̑. Лишє́нныѧ кро́ва введѝ въ до́мы, а҆́лчꙋщыѧ напита́й, пла́чꙋщыѧ ᲂу҆тѣ́ши, раздѣлє́нныѧ совокꙋпѝ.

Не ѡ҆ста́ви ста́до своѐ, ѿ срѡ́дникъ свои́хъ во ѡ҆ѕлобле́нїи сꙋ́щихъ, ᲂу҆ма́литисѧ, но ско́рое примире́нїе ꙗ҆́кѡ ще́дръ да́рꙋй. Ѡ҆жесточе́нныхъ сердца̀ ᲂу҆мѧгчѝ и҆ къ твоемꙋ̀ позна́нїю ѡ҆братѝ. Ми́ръ цр҃кви твое́й и҆ вѣ̑рнымъ ча́дѡмъ є҆ѧ̀ пода́ждь, да є҆ди́нѣмъ се́рдцемъ и҆ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀ просла́вимъ тѧ̀, гдⷭ҇а и҆ сп҃си́телѧ на́шего, во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.